ABN AMRO Pensioenfonds gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. In dit privacystatement leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor onze werkzaamheden. Hieronder vallen de volgende gegevens:

 • naam en voorletters
 • ​geboorte- en overlijdensdatum
 • burgerservicenummer (BSN)
 • woonadres, woonplaats en woonland
 • correspondentieadres
 • geslacht
 • eventuele (ex-)partner
 • datum huwelijk/einde huwelijk of datum aanvang samenleving/einde samenleving
 • dienstverbandgegevens, salarisgegevens, pensioengevende toeslagen en
 • deeltijdfactor
 • arbeidsgeschiktheidsgegevens
 • IBAN
 • voorkeur voor communicatiewijze en nieuwsbrief
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • proefberekeningen in de pensioenplanner

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

De meeste verwerkingen zijn noodzakelijk om goed invulling te geven aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen (rechtsgrond). Zo moeten wij onder andere uitvoering geven aan de pensioenwet- en regelgeving en de daarop voortvloeiende  pensioen- en uitvoeringsreglementen. Op basis hiervan verwerken wij uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen:

 • Om onze diensten aan u te kunnen verlenen. Voorbeelden:
  • het vaststellen van de hoogte en betaling van uw pensioen
  • het berekenen, vastleggen en innen van premies
  • u tijdig de juiste informatie te geven. Bijvoorbeeld via e-mailalerts
 • Om geschillen, klachten of juridische procedures te kunnen behandelen.

Wij verwerken ook persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen te behartigen. Dit doen wij onder andere om onze dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van statistische analyses. Of omdat wij vermoeden dat er een misdraging heeft plaatsgevonden en wij dit verder willen onderzoeken, bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude.

Wij verwerken uw voorkeur ten aanzien van de nieuwsbrief om u algemene informatie toe sturen. Voor deze verwerking vragen wij toestemming aan u.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken de gegevens van:

 • (gewezen) deelnemers
 • gepensioneerden
 • partner, ex-partner en wezen (als zij recht hebben op wezenpensioen) van
  de deelnemer of gepensioneerde
 • andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld een beslaglegger

Van wie ontvangen wij de nodige persoonsgegevens?

Wij ontvangen de persoonsgegevens die we nodig hebben van:

 • u of uw wettelijke vertegenwoordiger
 • uw werkgever
 • Basisregistratie Personen / Register Niet Ingezetenen
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • deurwaarders en andere gerechtigde instanties die vorderingen op deelnemers beheren.
 • CAK (premies voor de inhouding van de Zorgverzekeringswet (ZVW) voor de gepensioneerden die buiten Nederland en in Europa wonen)
 • vorige pensioenuitvoerders

Welke partijen geven wij toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen in de volgende omstandigheden:

 • Onze werknemers kunnen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Zij krijgen alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden.
 • Derde partijen die uw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerken. Voorbeelden:

      -  de leverancier van ons pensioenadministratiesysteem

          -  het bedrijf dat onze post verstuurt

          -  Logius voor het gebruik van Digi-D

          -  leverancier van de gegevens uit de basisregistratie personen (BRP)

          -  gerechtsdeurwaarders voor het innen van vorderingen

          -  leveranciers op het gebied van communicatie zoals bijvoorbeeld voor het

             klantpanel.

        Dergelijke derde partijen mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de bovenstaande         doeleinden en alleen in overeenstemming met onze instructies.

 • In gevallen waarin de wet- en regelgeving daartoe verplicht, kunnen we persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld het UWV, een gemeente, de belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS) en gerechtsdeurwaarders (bij een beslaglegging).
 • Als u een natuurlijk persoon, instelling of organisatie heeft gemachtigd om uw persoonsgegevens bij ons op te vragen.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Dat zijn alle EU-landen en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Welke maatregelen treffen wij voor de beveiliging en geheimhouding van uw persoonsgegevens?

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik. Het pensioenfonds heeft ook beheerprocedures vastgesteld om de informatie nauwkeurig en compleet te houden. Wij werken volgens deze beheerprocedures. Op ’Mijn Pensioen‘ staat een overzicht van uw pensioen bij ABN AMRO Pensioenfonds. Inloggen kan alleen met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord en een extra SMS-code of via de DigiD-app.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Sommige gegevens bewaren wij voor een langere periode omdat de wet ons dat verplicht. Het uitgangspunt is dan de wettelijke bewaartermijn.

 • Bij opgebouwde rechten bewaren wij uw persoonsgegevens tot zeven jaar nadat de laatste betrokken rechthebbende (bijvoorbeeld partner of wees) is overleden.
 • Als uw relatie met ABN AMRO Pensioenfonds voor uw pensionering is beëindigd, bijvoorbeeld bij waardeoverdracht, bewaren wij uw gegevens maximaal 20 jaar om eventuele disputen over rechten te kunnen beoordelen.
 • Gegevens om de dienstverlening op communicatiegebied te verbeteren zoals analytische gegevens en informatie vanuit het klantpanel bewaren we maximaal vijf jaar.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens? 

U kunt uw gegevens inzien en voor een deel ook aanpassen in ‘Mijn Pensioen’. Ook kunt u via de onderstaande contactgegevens een verzoek indienen om de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen. Voordat wij uw verzoek in behandeling nemen kunnen wij u vragen informatie te verstrekken die wij nodig hebben om uw identiteit vast te stellen. Indien wij uw verzoek afwijzen dan zullen wij dit motiveren.

Recht van inzage

U heeft het recht om een kopie aan te vragen van uw persoonsgegevens die wij hebben en bepaalde informatie over ons gebruik daarvan. Als u gebruik maakt van dit recht, krijgt u van ons een e-mail met deze informatie.

Recht op rectificatie

Wij treffen redelijke maatregelen om te verzekeren dat de persoonsgegevens die wij over u hebben juist en compleet zijn. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens bij te werken of aan te passen.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de bovengenoemde doeleinden of wanneer u uw toestemming voor verwerking intrekt. Een dergelijk verzoek zal echter afgewogen moeten worden tegen andere factoren. Er kan bijvoorbeeld een wettelijke verplichting op ons rusten om uw persoonsgegevens te bewaren.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer u denkt dat de persoonsgegevens onjuist zijn. De beperking geldt dan voor de duur dat wij de juistheid controleren. U kunt ook verzoeken om beperking wanneer u denkt dat wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de bovengenoemde doeleinden en u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer u juist wilt dat wij uw gegevens in uw belang bewaren. Wij zullen u informeren voordat een beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Tenzij wij een dwingende gerechtvaardigde grond hebben voor de verwerking, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken op basis van deze rechtsgrond wanneer u bezwaar maakt.

Recht om uw toestemming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemming voor het ontvangen van algemene communicatie-uitingen zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief in te trekken.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder

U heeft het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies

ABN AMRO Pensioenfonds maakt op de website www.abnamropensioenfonds.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar de browser van u als bezoeker worden gestuurd en op uw computer, mobiele telefoon of tablet worden opgeslagen. Hieronder kunt u lezen welke cookies wij gebruiken wanneer u deze website bezoekt en hoe u zelf cookies kunt uitschakelen.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld zodat u een taal kunt selecteren en in kunt loggen.

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies om te meten hoeveel bezoekers er op de websites komen, wat er het meest bekeken wordt en welk percentage nieuwsontvangers de nieuwsbrief leest. De verzamelde statistische informatie wordt gebruikt om de inhoud van de website en nieuwsbrief optimaal af te stemmen op de behoeften van de bezoekers of lezers. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics (https://www.google.com/policies/technologies/cookies/).

Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken vastliggen over de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics cookies en hebben ‘gegevens delen’ uitgezet waardoor Google uw gegevens niet deelt en gebruikt voor eigen doeleinden, waaronder advertentiedoeleinden. Ook hebben wij met Google afgesproken dat het laatste octet van uw IP adres onzichtbaar wordt gemaakt voordat dit door Google wordt opgeslagen.

Door het gebruik van Google Analytics cookies kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Als dat het geval is, worden de persoonsgegevens adequaat beschermd door het EU-U.S. Privacyshield. U kunt deze waarborg raadplegen via www.privacyshield.gov.

Cookies uitschakelen

Via de instellingen van uw browser kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop u dit kunt doen verschilt per browser. Meer informatie kunt u vinden in de “Help”-functie van uw browser. Het is mogelijk dat de werking van de website niet optimaal is als u ervoor kiest de cookies op de website niet te accepteren.

 

Wijzigingen

We kunnen dit privacystatement wijzigen en raden u aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen. Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 15 mei 2018.

 

Contact

Neem contact met ons op:

 •  Als u vragen heeft over dit privacystatement
 •  Als u vragen heeft over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken
 •  Als u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen

 

U kunt ons bereiken via e-mail : privacy@abnamropensioenfonds.nl