Privacystatement

ABN AMRO Pensioenfonds is een zelfstandige stichting die de pensioenregeling uitvoert voor de bij haar aangesloten ondernemingen. In het kader van deze dienstverlening verwerkt ABN AMRO Pensioenfonds persoonsgegevens van (gewezen) deelnemers. ABN AMRO Pensioenfonds gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in het kader van integere en beheerste bedrijfsvoering en de privacywetgeving.

In dit privacystatement leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Dit privacystatement vormt deel van het privacybeleid van ABN AMRO Pensioenfonds. In het privacybeleid legt ABN AMRO Pensioenfonds vast hoe zij invulling geeft aan privacybescherming.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor onze werkzaamheden. Persoonsgegevens zijn gegevens waaraan u direct of in combinatie met elkaar kunt worden geïdentificeerd. Hieronder vallen de volgende gegevens:

 • naam en voorletters
 • geboorte- en overlijdensdatum
 • burgerservicenummer (BSN)
 • woonadres woonplaats en woonland
 • correspondentieadres
 • geslacht
 • eventuele (ex-)partner
 • datum huwelijk/einde huwelijk of datum aanvang samenleving/einde samenleving
 • dienstverbandgegevens, salarisgegevens, pensioengevende toeslagen en deeltijdfactor
 • arbeidsongeschiktheidsgegevens
 • IBAN
 • voorkeur voor communicatiewijze en nieuwsbrief
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • proefberekeningen in de pensioenplanner

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

De meeste verwerkingen zijn noodzakelijk om goed invulling te geven aan onze verplichtingen. Zo moeten wij onder andere uitvoering geven aan de pensioenwet- en regelgeving en de daarop voortvloeiende  pensioen- en uitvoeringsreglementen. Op basis hiervan verwerken wij uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen:

 • Om onze diensten aan u te kunnen verlenen. Voorbeelden:
  • het vaststellen van de hoogte en betaling van uw pensioen
  • het berekenen, vastleggen en innen van premies
  • u tijdig de juiste informatie te geven, bijvoorbeeld via e-mailalerts
 • Om geschillen, klachten of juridische procedures te kunnen behandelen.

  Wij verwerken ook persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen te behartigen. Dit doen wij onder andere om onze dienstverlening verder te verbeteren. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van statistische analyses of omdat wij vermoeden dat er een misdraging heeft plaatsgevonden en wij dit verder willen onderzoeken, bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude.

  In sommige gevallen moeten wij uw toestemming vragen om uw gegevens te verwerken zoals uw voorkeur ten aanzien van de nieuwsbrief om u algemene informatie toe sturen.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken de gegevens van:

 • (gewezen) deelnemers
 • gepensioneerden
 • partner, ex-partner en wezen (als zij recht hebben op wezenpensioen) van
  de deelnemer of gepensioneerde
 • andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld een beslaglegger

Van wie krijgen wij de nodige persoonsgegevens?

Wij krijgen de persoonsgegevens die we nodig hebben van:

 • u of uw wettelijke vertegenwoordiger
 • uw werkgever
 • Basisregistratie Personen / Register Niet Ingezetenen
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • deurwaarders en andere gerechtigde instanties die vorderingen op deelnemers beheren.
 • CAK (premies voor de inhouding van de Zorgverzekeringswet (ZVW) voor de gepensioneerden die buiten Nederland en in Europa wonen)
 • vorige pensioenuitvoerders

Welke partijen geven wij toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen in de volgende omstandigheden:

 • Onze werknemers kunnen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Zij krijgen alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden.
 • Derde partijen die uw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerken. Voorbeelden:
  • de leverancier van ons pensioenadministratiesysteem
  • het bedrijf dat onze post verstuurt
  • onze leverancier voor de verloning van pensioenen
  • leverancier van de gegevens uit de basisregistratie personen (BRP)
  • leverancier van onze kantoorautomatisering
  • gerechtsdeurwaarders voor het innen van vorderingen
  • leveranciers op het gebied van communicatie zoals bijvoorbeeld voor het klantpanel

Dergelijke derde partijen mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor bovenstaande doeleinden en alleen in overeenstemming met onze instructies.

 • In gevallen waarin de wet- en regelgeving daartoe verplicht, kunnen we persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld een gemeente, de belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS), politie/justitie, de toezichthouder(s) en gerechtsdeurwaarders (bij een beslaglegging).
 • Als u een natuurlijk persoon, instelling of organisatie heeft gemachtigd om uw persoonsgegevens bij ons op te vragen.

  Wij geven uw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Dat zijn alle EU-landen en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Welke maatregelen treffen wij voor de beveiliging en geheimhouding van uw persoonsgegevens?

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik. Het pensioenfonds heeft ook beheerprocedures vastgesteld om de informatie nauwkeurig en compleet te houden. Wij werken volgens deze beheerprocedures. Op ’Mijn Pensioen‘ staat een overzicht van uw pensioen bij ABN AMRO Pensioenfonds. Inloggen kan alleen met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord en een extra SMS-code of via de DigiD-app.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Sommige gegevens bewaren wij voor een langere periode omdat de wet ons dat verplicht. Het uitgangspunt is dan de wettelijke bewaartermijn.

 • Bij opgebouwde rechten bewaren wij uw persoonsgegevens tot zeven jaar nadat de laatste betrokken rechthebbende (bijvoorbeeld partner of wees) is overleden.
 • Als uw relatie met ABN AMRO Pensioenfonds voor uw pensionering is beëindigd, bijvoorbeeld bij waardeoverdracht, bewaren wij uw gegevens maximaal 20 jaar om eventuele disputen over rechten te kunnen beoordelen.
 • Gegevens om de dienstverlening op communicatiegebied te verbeteren zoals analytische gegevens en informatie vanuit het klantpanel bewaren we maximaal vijf jaar.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens? 

U kunt uw gegevens inzien en voor een deel ook aanpassen in ‘Mijn Pensioen’. Ook kunt u via de onderstaande contactgegevens een verzoek indienen om de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen. Voordat wij uw verzoek in behandeling nemen kunnen wij u vragen informatie te verstrekken die wij nodig hebben om uw identiteit vast te stellen. Indien wij uw verzoek afwijzen dan zullen wij dit motiveren.

Recht op inzage

U heeft het recht om een kopie aan te vragen van uw persoonsgegevens die wij hebben en bepaalde informatie over ons gebruik daarvan.

Recht op rectificatie

Wij treffen redelijke maatregelen om te verzekeren dat de persoonsgegevens die wij over u hebben juist en compleet zijn. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens bij te werken of aan te passen als deze feitelijk onjuist zijn.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de bovengenoemde doeleinden of wanneer u uw toestemming voor verwerking intrekt of als u terecht bezwaar heeft gemaakt tegen een verwerking die wij uitvoeren om onze gerechtvaardige belangen te behartigen. Een verzoek tot het wissen van gegevens wordt  afgewogen tegen andere factoren. Er kan bijvoorbeeld een wettelijke verplichting op ons rusten om uw persoonsgegevens te bewaren.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer u denkt dat de persoonsgegevens onjuist zijn. De beperking geldt dan voor de duur dat wij de juistheid controleren. U kunt ook verzoeken om beperking wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking in afwachting van de beslissing op dit bezwaar. U heeft vervolgens het recht de verwerking te beperken als de verwerking onrechtmatig is en u de gegevens niet wenst te wissen of als ABN AMRO Pensioenfonds de persoonsgegevens niet meer nodig heeft en u wel.

Beperking betekent dat de gegevens niet mogen worden verwerkt. Wanneer mag dat wel?

 • Als uw persoonsgegevens niet nodig zijn maar alleen worden bewaard
 • Als u toestemming heeft gegeven
 • Als er sprake is van een rechtsvordering, voor de bescherming van rechten van andere personen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de EU of lidstaat

Wij informeren u voordat een beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Tenzij wij een dwingende grond hebben voor de verwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens niet langer op basis van deze rechtsgrond wanneer u bezwaar maakt.

Recht om uw toestemming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemming voor het krijgen van algemene communicatie-uitingen zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief in te trekken.

Recht op overdracht van gegevens

Voor zover wettelijk van toepassing heeft u het recht om uw persoonsgegevens, in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij. Het gaat hier om persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en die over uzelf gaan.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder

U heeft het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u vindt dat ABN AMRO Pensioenfonds bij het gebruik van uw persoonsgegevens inbreuk heeft gemaakt op uw privacy. Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming is wanneer verkregen informatie automatisch (zonder menselijke tussenkomst) verrijkt wordt met “eigen oordelen” en daarop de betrokkene wordt ingedeeld in een profiel. Op grond van dit profiel wordt dan een verdere verwerking afgehandeld. (profiling)

ABN AMRO Pensioenfonds maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling. U kunt zich daarom niet op dit recht beroepen.

Cookies

ABN AMRO Pensioenfonds maakt op de website www.abnamropensioenfonds.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar de browser van u als bezoeker worden gestuurd en op uw computer, mobiele telefoon of tablet worden opgeslagen. Hieronder kunt u lezen welke cookies wij gebruiken wanneer u deze website bezoekt en hoe u zelf cookies kunt uitschakelen.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld zodat u een taal kunt selecteren en in kunt loggen.

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies om te meten hoeveel bezoekers er op de websites komen, wat er het meest bekeken wordt en welk percentage nieuwsontvangers de nieuwsbrief leest. De verzamelde statistische informatie wordt gebruikt om de inhoud van de website en nieuwsbrief optimaal af te stemmen op de behoeften van de bezoekers of lezers. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics (https://www.google.com/policies/technologies/cookies/).

Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken vastliggen over de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics cookies en hebben ‘gegevens delen’ uitgezet waardoor Google uw gegevens niet deelt en gebruikt voor eigen doeleinden, waaronder advertentiedoeleinden. Ook hebben wij met Google afgesproken dat het laatste octet van uw IP adres onzichtbaar wordt gemaakt voordat dit door Google wordt opgeslagen.

Door het gebruik van Google Analytics cookies kunnen persoonsgegevens mogelijk toch worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Als dat het geval is, worden de persoonsgegevens adequaat beschermd door het EU-U.S. Privacyshield. U kunt deze waarborg raadplegen via www.privacyshield.gov.

Cookies uitschakelen

Via de instellingen van uw browser kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop u dit kunt doen verschilt per browser. Meer informatie kunt u vinden in de “Help”-functie van uw browser. Het is mogelijk dat de werking van de website niet optimaal is als u ervoor kiest de cookies op de website niet te accepteren.

Wijzigingen

We kunnen dit privacystatement wijzigen en raden u aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen. Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 2 januari 2019. 

Contact

Stuur ons een e-mail : privacy@abnamropensioenfonds.nl:

 • Als u vragen heeft over dit privacystatement
 • Als u vragen heeft over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken
 • Als u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen