Het pensioenfonds verzorgt de pensioenen van de deelnemers van het pensioenfonds. Zij doet dit zonder winstoogmerk. Kwaliteitsgericht en kostenbewust handelen zijn hierbij leidend. Het pensioenfonds houdt zich daarbij aan de afspraken die gemaakt zijn in het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst. Het pensioenfonds communiceert daarover op een heldere en transparante wijze met zijn belanghebbenden. Deze visie leidt naar een kwalitatief hoogwaardige, kostenbewuste, transparante en duurzame pensioenorganisatie. Daarin blijft innovatie van belang met als doel om tot een betere uitvoering van pensioen voor de belanghebbenden te komen. Daarbij streeft het pensioenfonds ernaar om voor de huidige en toekomstige deelnemers de verschillende pensioenregelingen, die ABN AMRO Bank en aangesloten ondernemingen nu en in de toekomst aan haar werknemers aanbiedt, te kunnen blijven uitvoeren.


Het toekennen en betalen van pensioen
Volgens de statuten en pensioenreglementen kent het pensioenfonds pensioen toe en betaalt pensioen. Het pensioenfonds streeft daarbij naar een waardevast pensioen. Het pensioenfonds probeert dit te bereiken door een verstandig beleggingsbeleid en een passend risicomanagement. Het pensioenfonds besteedt veel aandacht aan de analyse van financiële en overige risico’s en de beheersing daarvan.

Waardevast houden van de pensioenen
Per 12 juni 2014 is de pensioenregeling een CDC-regeling. Dat betekent dat de werkgever een vaste premie aan het pensioenfonds betaalt, maar niet bijstort. Bij tegenvallende beleggingsresultaten is het daardoor mogelijk dat de pensioenen niet of niet volledig worden aangepast aan de prijsinflatie. In het uiterste geval is verlaging van de pensioenen mogelijk.

Goede en zorgvuldige communicatie
Het pensioenfonds wil dat iedereen informatie over zijn pensioen begrijpt. Dat iedereen weet wat de mogelijkheden, beperkingen en risico's zijn. Daarnaast vindt het pensioenfonds het belangrijk dat deelnemers door heldere informatie de juiste beslissingen kunnen nemen over hun inkomen voor later.