Extra nieuwsflits - Nieuwe bestuursleden gezocht

Extra nieuwsflits
Nieuwe bestuursleden gezocht

Inhoud header image

Kandidaatstelling
niet-uitvoerende bestuursleden

Deze extra Nieuwsflits gaat helemaal over de vacatures bij ons fonds voor de twee niet-uitvoerende bestuursleden namens de werknemers. Wil je onze nieuwe bestuurder worden?

Lees meer over het niet-uitvoerend bestuur
Kandidaatstelling niet-uitvoerende bestuursleden

Wat doet het niet-uitvoerend bestuur?

Het bestuur bestaat uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursleden. Het hele bestuur besluit over het te voeren beleid van het pensioenfonds. De dagelijkse leiding over de uitvoeringsorganisatie ligt in handen van de uitvoerende bestuursleden. De niet-uitvoerende bestuursleden houden toezicht op de uitvoering van het beleid door de uitvoerende bestuursleden.

Lees meer over het bestuur

Bekijk het organogram van het bestuursmodel

Lees meer over ons fonds in het jaarverslag 2017

Waarom zoeken we kandidaten?

Het niet-uitvoerend bestuur bestaat uit leden namens de werkgever, leden namens de gepensioneerden en leden namens de werknemers. De zittingstermijn van de twee werknemersleden loopt af in 2019.

Wie mag zich aanmelden als kandidaat?

Iedereen die bij ABN AMRO Bank of een van de aangesloten ondernemingen werkt mag zich aanmelden als kandidaat. Jonger dan 40 jaar? Gezien de huidige samenstelling van het bestuur zijn jongeren meer dan welkom.

Waarom zou je bestuurder willen worden bij ons fonds?

 • Je kunt vanuit je werkervaring een bijdrage leveren aan het bestuur op één van de specifieke aandachtsgebieden.
 • Een bestuursfunctie geeft je de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op, en verantwoordelijkheid te nemen voor ons pensioen.
 • Een bestuursfunctie bij ons pensioenfonds is een interessante stap in je carrière.
 • Ook maatschappelijk gezien is het interessant: het pensioenfonds beheert een vermogen van 26,5 miljard euro en heeft 100.000 deelnemers.
 • Je werkt samen met mensen uit verschillende disciplines.
 • Je bouwt een gevarieerd netwerk op.

Hoe meld je je aan als kandidaat?

Je e-mailt vóór 13 januari 2019 een motivatie en CV naar ons fonds. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.

Lees de profielschets en de
geschiktheidseisen
Hoe meld je je aan als kandidaat?


Je meldt je aan als kandidaat door je motivatie en CV te e-mailen naar bestuur@abnamropensioenfonds.nl.

Profielschets

Voor de vacatures is een functieprofiel opgesteld. Als niet-uitvoerend bestuurder moet je kennis en inzicht hebben en een oordeel kunnen vormen over de 8 aandachtsgebieden die in het functieprofiel staan. Als je die kennis niet hebt, volg je daarvoor een opleiding voorafgaand aan de benoeming. Dan ben je geschikt op niveau A.

Aanvullend op de standaardvereisten moet je ook specifieke kennis hebben op één of meer van de volgende aandachtsgebieden:

 • Juridische zaken
 • Communicatie
 • Vermogensbeheer
 • Financiën en pensioenbeheer
 • Governance
 • Risicomanagement en uitbesteding

Ook hier geldt: Als dat nodig is, volg je een aanvullende opleiding voor het specifieke aandachtsgebied waar je interesse ligt. Dan ben je geschikt op niveau B.

Lees voor meer informatie het functieprofiel.

Tot slot moet je voldoen aan de volgende geschiktheidseisen.


Algemene kennis en ervaring:

 • academisch werk- en denkniveau
 • meer dan gemiddelde affiniteit met pensioen en daarmee samenhangende onderwerpen
 • kennis over actuele ontwikkelingen op pensioengebied en die kennis kunnen vertalen in consequenties voor ons fonds
 • het vermogen om reglementen en juridische stukken te lezen en (globaal) hierover een oordeel te kunnen vormen
 • duidelijke visie op de toekomst van het pensioenfonds
 • uitstekend cijfermatig inzicht


Vaardigheden:

 • helikopterzicht en een onafhankelijk en evenwichtig oordeelsvermogen
 • proactieve houding en sterke persoonlijkheid, standvastig en doortastend
 • kan goed met mensen omgaan, is communicatief sterk en heeft daarbij aandacht voor alle stakeholders in het pensioenfonds
 • zelfstandig denker en meningsvormer met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, oog voor alle partijen/belanghebbenden, omgevingssensitiviteit en tact en het vermogen om door te vragen en om te kunnen gaan met druk
 • inzicht in aansturings- en controleprocessen in het kader van de door het bestuur uitbestede werkzaamheden
 • bijdragen aan de eenheid van het bestuur. Het bestuur spreekt met een mond, eenmansacties worden vermeden
 • heeft een reflecterend vermogen, ook op het eigen gedrag
 • is integer, gerespecteerd en betrouwbaar

Hoe verloopt de benoemingsprocedure?

Kandidaten moeten voldoen aan het specifieke functieprofiel voor een niet-uitvoerend bestuurder. Het bestuur laat zich in de selectie bijstaan door de voordrachtscommissie.

De voordrachtscommissie toetst de kandidaten op de vereisten uit het functieprofiel aan de hand van het CV, de relevante werkervaring en motivatie. Vervolgens nodigt de voordrachtscommissie de geselecteerde kandidaten uit voor een gesprek.

Na voordracht van de kandidaten door de voordrachtscommissie volgt een gesprek met enkele bestuursleden.

Als het gesprek positief is, volgt een ontwikkelassessment. Daarmee wordt onderzocht op welk(e) gebied(en) jouw kennis voldoende op peil is en op welk(e) gebied(en) niet.

De benoeming vindt plaats onder voorbehoud van instemming van De Nederlandsche Bank (hierna: DNB). DNB toetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.

De procedure voor kandidaatstelling en de benoeming staat beschreven in het Voordrachtsreglement Niet-uitvoerende bestuursleden.

Lees meer over toetsing van bestuurders op de website van DNB.

Of download deze documenten:

Folder: U wordt getoetst
Beleidsregel geschiktheid 2012 DNB

Hoeveel tijd kost het?

Het werk van een bestuurslid kost gemiddeld een dag per week.

Lees meer over de tijdsbesteding
Hoeveel tijd kost het?


Het werk van een niet-uitvoerend bestuurder bij ons fonds kost je gemiddeld een dag per week. Dit is niet een wekelijks terugkerende dag maar spitst zich toe op de periodes van vergaderingen van het bestuur. Je doet je bestuurswerk tijdens je huidige baan. Bij je sollicitatie geef je aan of je afspraken hebt gemaakt met je werkgever over de tijdsbesteding. Je werkgever moet hiervoor tijd beschikbaar stellen.

Krijg je een vergoeding?

Nee, je krijgt geen vergoeding. Bestuursleden in dienst van de werkgever krijgen geen vergoeding van het pensioenfonds, omdat de werkzaamheden voor het bestuur (grotendeels) plaatsvinden in de werktijd van de werkgever.

Twee interviews met
niet-uitvoerende bestuursleden

Willy Westerborg-de Haan en Michel van Drie zijn twee van onze niet-uitvoerende bestuursleden. Zij vertellen over hun ervaringen bij het fonds.

Lees de interviews
Twee interviews met niet-uitvoerende bestuursleden

Willy Westerborg

Willy Westerborg – de Haan

Achtergrond

‘Ik werk bij de bank als Cluster leader model review & callibration. Onze afdeling is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van modellen om risico’s in te schatten. Sinds juni 2013 ben ik bestuurslid bij het pensioenfonds. Hoewel we als bestuur gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het beleid, heb ik twee specifieke aandachtsgebieden: Ik ben lid van de bestuurscommissies risicomanagement en vermogensbeheer & balansmanagement. Van die laatste commissie ben ik voorzitter. Door mijn functie bij het pensioenfonds is mijn interesse voor pensioen verder aangewakkerd. Sinds vorig jaar zit ik als extern lid in het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds Vervoer.’

Waar ben je trots op?

‘Toen ik in het bestuur kwam waren sociale partners in overleg over de omzetting naar een pensioenregeling waarbij de te betalen premie door de werkgever is gemaximeerd. Daar waren we als bestuur intensief bij betrokken. Iets heel anders was de verandering van ons bestuursmodel. Naast bestuurders die de belanghebbenden vertegenwoordigen heeft het bestuur nu ook vier bestuurders die voltijds bezig zijn met de dagelijkse gang van zaken bij het pensioenfonds. De niet-uitvoerende bestuursleden houden toezicht op de uitvoering van het beleid door de uitvoerende bestuursleden. Dat is nieuw. Ik was onder de indruk hoe we deze verandering met z’n allen vorm hebben gegeven.’

Wat zie je als grootste uitdaging?

‘De verandering van het pensioenstelsel in Nederland, hoewel het er nu naar uitziet dat dit nog even op zich laat wachten. Iets anders is dat sociale partners het komend jaar gaan onderhandelen over de hoogte van de pensioenpremie..’

Waarom zou iemand zich kandidaat moeten stellen?

‘Je doet ervaring op met besturen. Het is inhoudelijk heel erg interessant, want je behandelt onderwerpen die buiten je eigen expertise liggen. Het is dus wel belangrijk je bewust te zijn dat je verantwoordelijkheid draagt voor de pensioenen van je (oud)collega’s.’Michel van Drie

Michel van Drie

Achtergrond

‘Ik ben hoofd IT Solutions bij de bank. Ik ben verantwoordelijk voor alles wat met IT development te maken heeft. Sinds 1 januari van dit jaar ben ik bestuurslid bij het pensioenfonds. Vanuit mijn achtergrond heb ik interesse in de IT vraagstukken bij het fonds, zoals IT-risk en IT-governance. Daarbij gaat het om hoe zaken worden uitbesteed. Ik ben ook lid van de bestuurscommissie Pension Fund Governance. Deze commissie houdt zich bezig met allerhande vraagstukken die te maken hebben met het besturen van het pensioenfonds. Op dit moment zitten we middenin de selectieprocedure voor de voorzitter van het uitvoerend bestuur.’

Waar ben je trots op?

‘Het afgelopen jaar hebben we een aantal belangrijke projecten afgerond waardoor de uitvoeringsorganisatie klaar is voor de toekomst. Zo is het pensioenproces zoveel mogelijk ingericht op basis van straight through processing* en zijn er belangrijke stappen gezet voor de verbetering van het informatiemanagement. We willen dat het pensioenfonds in staat is om nu en in de toekomst de pensioenregeling van ABN AMRO Bank uit te voeren, ongeacht hoe die regeling eruitziet.’


Wat zie je als grootste uitdaging?

In het komend jaar gaan we met de werkgever nieuwe afspraken maken over de financiering van de pensioenregeling. Hierover moet voor 1 januari 2020 duidelijkheid zijn. En als het kabinet alsnog besluit tot een stelselwijziging, dan zal dat zeker gevolgen hebben voor onze pensioenregeling.’

Waarom zou iemand zich kandidaat moeten stellen?

‘Naast je normale werkzaamheden krijg je de gelegenheid om in de keuken van een andere organisatie te kijken. Dat leidt tot verfrissende inzichten en ideeën. Het pensioenfonds is een kleine, overzichtelijke organisatie. Maar daarbij komen alle aspecten aan bod die ook bij een grote organisatie spelen. Je hebt als bestuurder dan ook echt een grote verantwoordelijkheid.’


*Straight through processing betekent dat wijzigingen in de administratie automatisch gaan, zonder handmatige tussenkomst.