ABN AMRO Pensioenfonds Nieuwsflits Augustus 2018

Nieuwsflits augustus 2018

Inhoud header image

Hoe staat ons fonds er financieel voor?

Elk kwartaal leest u in de Nieuwsflits een verslag van de ontwikkeling van de beleggingen in het afgelopen kwartaal. In het verslag leest u over de hoogte van de dekkingsgraad en de ontwikkeling van de waarde van het vermogen en van de verplichtingen.

Lees het kwartaalverslag beleggingen
Hoe staat ons fonds er financieel voor?

Beleidsdekkingsgraad gelijk gebleven, economische dekkingsgraad gedaald

Beleidsdekkingsgraad gelijk gebleven, economische dekkingsgraad gedaald

Om te zien hoe financieel gezond ons fonds is, kijken we onder andere naar de dekkingsgraad. In het tweede kwartaal van 2018 bleef de beleidsdekkingsgraad gelijk aan die van het eerste kwartaal van 2018: 130%. De economische dekkingsgraad daalde van 127% naar 125%.

Wat betekent dit voor het pensioenfonds?

De beleidsdekkingsgraad van 130% is hoger dan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104% en hoger dan de strategisch vereiste dekkingsgraad van 120%. Het pensioenfonds had in het tweede kwartaal van 2018 dus geen tekort.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Elk jaar in april besluit het bestuur van ons pensioenfonds of de pensioenen worden geïndexeerd. Door te indexeren houdt uw pensioen zijn koopkracht. Of we kunnen indexeren hangt af van de financiële situatie. Het bestuur kijkt onder andere naar de beleidsdekkingsgraad per eind december 2018.

Lees meer over de dekkingsgraad Lees meer over de ontwikkeling van de dekkingsgraad

Waarde van vermogen en waarde van verplichtingen gestegen

Het pensioenvermogen bestaat uit de financiële middelen van het pensioenfonds. De waarde van het pensioenvermogen steeg van EUR 26,41 miljard in het eerste kwartaal van 2018 naar EUR 26,62 miljard in het tweede kwartaal van 2018.

De waarde van de verplichtingen bestaat uit het bedrag dat ons fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen. De waarde van de verplichtingen steeg van
EUR 20,74 miljard in het eerste kwartaal van 2018 naar EUR 21,21 miljard in het tweede kwartaal van 2018.

Wat is er gebeurd in het tweede kwartaal van 2018?

ABN AMRO Pensioenfonds heeft een returnportefeuille en een matchingportefeuille. Het tweede kwartaal van 2018 was positief voor de returnportefeuille met een rendement van afgerond 0,3%. Alleen de beleggingen in opkomende landen (aandelen en obligaties) hebben dit kwartaal een negatief rendement laten zien. Het doel van de matchingportefeuille is om net zoveel geld te verdienen als de waarde van de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen. Het belangrijkste risico is een daling van de rente. Dit kwartaal is de rente licht gedaald. De economische dekkingsgraad is voornamelijk door de toegekende indexatie gedaald naar 125%.

Hieronder ziet u de ontwikkeling per beleggingscategorie in het tweede kwartaal van 2018:

Ontwikkeling per beleggingscategorie

Verantwoord beleggen – in gesprek met Maarten Roest

“Onze aandelenportefeuille is flink veranderd. We geven aandelen die goed scoren op ESG voorrang, zolang dat niet ten koste gaat van het rendement en risico.” Dit zegt Maarten Roest, uitvoerend bestuurder en hoofd Vermogensbeheer bij ons fonds. Wat is ESG?

Lees het gesprek met Maarten
Verantwoord beleggen – in gesprek met Maarten Roest

In juni 2018 heeft ons fonds veranderingen aangebracht in de aandelenportefeuilles. Hoe zit dat?

Het bestuur van ons fonds heeft in 2015 besloten om duurzaamheid (ESG) een belangrijker plek te geven in ons beleggingsbeleid. Het bestuur heeft in 2017 besloten om duurzaamheid (de ESG score) van bedrijven te integreren binnen onze aanpak voor aandelen. Dit betekent dat onze aandelenportefeuille flink is veranderd. We geven aandelen die goed scoren op ESG voorrang, zolang dat niet ten koste gaat van het rendement en risico.

ESG-beleid, wat betekent dat?

ESG staat voor environmental (milieu), social (sociaal maatschappelijk) en governance (bestuur). Ook wel aangeduid met duurzaam of verantwoord beleggen. Voor ons fonds betekent dat dat we:


 • Beleggingen uitsluiten

  ABN AMRO Pensioenfonds belegt bijvoorbeeld niet in ondernemingen die zich bezighouden met kinderarbeid, schending van mensenrechten, corruptie en de productie van controversiële wapens.

 • Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

  Door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen kunnen we invloed uitoefenen op het beleid van ondernemingen waarin we een belang hebben. Een extern gespecialiseerd bureau stemt namens ons aan de hand van richtlijnen die ons bestuur heeft vastgelegd.

 • Aan engagement doen

  ABN AMRO Pensioenfonds heeft een engagement manager aangesteld. Deze spreekt bedrijven waarin ons fonds belegt aan op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van duurzaamheid.

 • ESG integreren

  Binnen onze aandelenportefeuilles nemen we scores van bedrijven mee bij de samenstelling van de portefeuille.

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (hierna: VBDO) publiceert jaarlijks een ranglijst van pensioenfondsen die duurzaam beleggen. Stijgt AAPF nu in die ranglijst?

Dat hangt er vanaf. Wel omdat we ons ESG-beleid verder uitrollen door ESG te integreren binnen onze aandelenportefeuille. Daar staat tegenover dat ook andere pensioenfondsen niet stil zitten en stappen zetten. Verder zetten we een heel veelbetekenende stap met aanpassingen binnen een portefeuille van EUR 7 miljard (meer dan 25% van ons vermogen), maar dat aspect telt niet direct mee in zo’n vragenlijst.

Wat gebeurt er hierna met duurzaam beleggen? Hoe zit de toekomst eruit?

Duurzaam beleggen verandert continu mee met maatschappelijke vraagstukken. Voor ons betekent dit dat we ons beleid regelmatig evalueren en nieuwe stappen onderzoeken, bijvoorbeeld door te kijken of we ESG kunnen integreren binnen obligatieportefeuilles.

Verkort jaarverslag

In dit verkort jaarverslag leest u hoe 2017 voor ons fonds verliep. U leest onder andere over de financiële situatie, de indexatie en de toekomstbestendigheid van ons fonds.

Lees het verkort jaarverslag
Verkort jaarverslag

Positief oordeel van het Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van ABN AMRO Pensioenfonds legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan (hierna: VO) over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd. Het VO geeft een positief oordeel in 2018.

Lees het oordeel van het VO
Positief oordeel van het Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan (VO) over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd.

Het VO geeft hierover zijn oordeel. Dit oordeel baseert het VO op het jaarverslag, de bevindingen van het intern toezicht en overige informatie. Het oordeel van het VO staat in het jaarverslag, evenals de reactie van het bestuur daarop.

Samenvatting oordeel VO

Het oordeel van het VO is positief. Dat geldt onder meer voor:


 • De in 2017 en in 2018 genomen besluiten om te indexeren en dat er als gevolg hiervan geen achterstand meer is in indexatie.
 • ABN AMRO Pensioenfonds voert het beleid uit om klaar te zijn voor de toekomst. Dat doet zij door uitvoering van de netto pensioenregeling. Daarmee doet ons fonds ervaring op met de uitvoering van een individuele pensioenregeling.
 • De goede relatie tussen de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursleden en tussen het bestuur en het VO.
 • De in het verslagjaar gezette stappen om te komen tot een duidelijkere positionering met betrekking tot verantwoord beleggen.

PensioenPro Award 2018 voor beste rendementsstrategie

ABN AMRO Pensioenfonds won de prijs voor beste rendementsstrategie. De jury heeft ons fonds de prijs toegekend omdat ons fonds niet alleen goede rendementen heeft behaald maar ook in staat is geweest om hiermee de pensioenen te indexeren.

Lees meer over de award
PensioenPro Award 2018 voor beste rendementsstrategie