Het pensioenfonds streeft ernaar om de pensioenen zo goed mogelijk en zonder winstoogmerk te verzorgen. Kwaliteitsgericht en kostenbewust handelen zijn hierbij leidend. Het pensioenfonds houdt zich daarbij aan de afspraken die gemaakt zijn in het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst. Het pensioenfonds communiceert daarover op een heldere en transparante wijze met zijn belanghebbenden. Deze visie leidt naar een kwalitatief hoogwaardige, kostenbewuste, transparante en duurzame pensioenorganisatie. 

Het toekennen en uitkeren van pensioen
In overeenstemming met de statuten en pensioenreglementen kent het pensioenfonds pensioen toe en keert pensioen uit. Het pensioenfonds streeft daarbij naar een waardevast pensioen. Het pensioenfonds probeert dit te bereiken door middel van een verstandig beleggingsbeleid en een adequaat risicomanagement. Het pensioenfonds besteedt veel aandacht aan de analyse van financiële en overige risico’s en de beheersing daarvan.

Waardevast houden van de pensioenen
Per 12 juni 2014 is de pensioenregeling een CDC-regeling. Dat betekent dat de werkgever een vaste premie aan het pensioenfonds betaalt. Ook stort de werkgever niet meer bij als het pensioenfonds in een tekortsituatie terecht komt. Daardoor is de kans groter geworden dat de pensioenaanspraken en –rechten in een jaar niet of niet volledig kunnen worden aangepast aan de prijsontwikkeling (indexatie). In het uiterste geval is verlaging van de pensioenen mogelijk.

Goede en zorgvuldige communicatie
Het pensioenfonds wil dat iedereen informatie over zijn pensioen(aanspraken) begrijpt. Dat men weet wat de mogelijkheden, de beperkingen en de risico's zijn. Daarnaast vindt het pensioenfonds het belangrijk dat deelnemers op basis van heldere informatie de juiste beslissingen kunnen nemen over hun inkomen voor later.