Het bestuur van het pensioenfonds is eindverantwoordelijk voor het pensioen- en vermogensbeleid. Het bestuur behartigt de belangen van alle belanghebbenden.

Wat doet het bestuur?
Het bestuur stelt het beleid vast. Binnen de door het bestuur vastgestelde beleidskaders is het uitvoerend bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering en implementatie van het vastgestelde beleid.  Het niet-uitvoerend bestuur houdt toezicht op de uitvoering en implementatie. Zij treden onafhankelijk op en wegen in hun besluitvorming alle belangen evenwichtig af.
 

Hoe neemt het bestuur een besluit?
Het bestuur neemt een besluit als er een meerderheid voor is. De besluiten zijn alleen geldig als een meerderheid van de bestuursleden daarmee instemt. De bestuurscommissies bereiden de besluiten voor en geven tijdens de bestuursvergadering uitleg over de voorstellen. Daarna neemt het bestuur een besluit.

Bestuurscommissies

Er zijn zes vaste bestuurscommissies , namelijk vermogensbeheer en balansmanagement, communicatie, financiën en pensioenbeheer, pension fund governance, risicomanagement en juridische zaken. De bestuursleden vormen zelf de bestuurscommissies. Deze commissies adviseren het bestuur met betrekking tot de beleidskaders. Aan de commissies wordt minimaal één extern lid toegevoegd.


Samenstelling en benoeming

Het uitvoerend bestuur bestaat uit drie full time professionals. Zij worden benoemd door het niet-uitvoerend bestuur. Het niet-uitvoerend bestuur bestaat uit vier leden namens de werkgever, twee namens de medewerkers en twee namens de pensioengerechtigden en een onafhankelijk voorzitter. Deze bestuursleden worden voor maximaal vier jaar benoemd door de niet-uitvoerende bestuursleden. Maar ze mogen langer in het bestuur blijven als ze na maximaal vier jaar (na verkiezing) opnieuw worden benoemd. Elke twee jaar treedt de helft van de leden af. De leden namens de medewerkers worden door de deelnemersgelding van het verantwoordingsorgaan voorgedragen. De leden namens de pensioengerechtigden worden door de pensioengerechtigdengeleding van het verantwoordingsorgaan voorgedragen. De vier werkgeversleden worden voorgedragen door de Raad van Bestuur van ABN AMRO. In het kader van het Onderhandelingsresultaat Pensioen stelt de werkgever een zetel daarvan ter beschikking van de vakbonden. Het niet-uitvoerend bestuur en het voltallige bestuur vergaderen onder leiding van de onafhankelijk voorzitter.

 

Samenstelling bestuur

Uitvoerende bestuursleden

 Geraldine Leegwater

 

 Maarten Roest

 


 

 Neoletta Poelgeest

 

 

Niet-uitvoerende bestuursleden

 

 Joyce van Dorssen


 Mattijs Hooglander

 

 Hans van Horzen (onafhankelijk voorzitter)

 Madeleine Jacobs

 Kees de Pee

 Fred Steenwinkel

 Willy Westerborg-de Haan

 

 Kitty Roozemond

 

 

Werkgeversleden:
Mattijs Hooglander
Willy Westerborg - de Haan
Kitty Roozemond

Werknemersleden:
Joyce van Dorssen
Madeleine Jacobs

Pensioengerechtigde leden:
Fred Steenwinkel
Kees de Pee