De werkgever betaalt de pensioenpremies aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds belegt de premies zo goed mogelijk. Het beleggingsbeleid van ABN AMRO Pensioenfonds heeft als doel om de pensioenen veilig te stellen en om voldoende rendement te maken om de pensioenen ieder jaar te kunnen laten meestijgen met de prijsontwikkeling (indexatie).

We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:

1. We spreiden de risico’s in onze beleggingen
Dit doen wij door de beleggingsportefeuille in twee delen te splitsen:

- Matchingportefeuille
Het doel van de matchingportefeuille is om zoveel geld te verdienen dat we de pensioenen nu en in de toekomst kunnen betalen. De waarde van de pensioenverplichtingen verandert steeds door de renteontwikkeling. Door de looptijd van de matchingportefeuille te koppelen aan de looptijd van de verplichtingen, volgt het rendement van de matchingportefeuille de groei van de verplichtingen. Dit doen we door te beleggen in overheidsobligaties en renteswaps.

- Returnportefeuille
Het doel van de returnportefeuille is om zoveel geld te verdienen dat we de pensioenen jaarlijks kunnen laten stijgen met de prijsontwikkeling (indexatie). Het risico van deze beleggingen is groter. We beleggen bijvoorbeeld in aandelen en bedrijfsobligaties.

2. We hebben een dynamisch beleggingsbeleid
Hoeveel risico we willen lopen met de beleggingen hangt af van onze dekkingsgraad. Bij een lage dekkingsgraad nemen we minder risico en beleggen we meer in de matchingportefeuille. Bij een hogere dekkingsgraad kunnen we meer risico lopen en beleggen we meer in de returnportefeuille. Daarnaast hebben we er voor gekozen om de mate waarin we beleggen in de matchingportefeuille te variëren met het niveau van de rente. Op vooraf bepaalde momenten in het jaar kunnen we de verdeling tussen deze twee portefeuilles veranderen.

3. We houden rekening met duurzaamheidsaspecten
Het veilig stellen van rechten van gepensioneerden en deelnemers staat bij ons voorop. We vinden dat deze verantwoordelijkheid goed samengaat met het integreren van de drie duurzaamheidsaspecten in ons beleggingsbeleid: milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur. 

Meer informatie over de doelstelling, organisatie en uitvoering van ons beleggingsbeleid kunt u lezen in de Verklaring inzake beleggingsbeginselen.

Meer informatie over de structuur van het beleggingsbeleid, het beleggingsproces en de beleggingsportefeuille van het pensioenfonds kunt u lezen in het Strategisch beleggingsplan.

Verantwoord beleggen

We laten bij onze beleggingsbeslissing meer factoren meewegen dan louter de financiële informatie van een onderneming. We beoordelen ook de duurzaamheid van een onderneming. Daarbij gaat het om criteria voor milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur, de zogenoemde ESG-criteria.

We geven op drie manieren invulling aan het ESG-beleid:

  • Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen
  • Uitsluiten van beleggingen
  • Integrale waardeanalyse

 

‚ÄčStemmen op aandeelhoudersvergaderingen
Als aandeelhouder heeft het pensioenfonds stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Door onze stem te laten horen kunnen we invloed uitoefenen op de bestuurskwaliteit van ondernemingen waarin we een belang hebben. Het bestuur van het pensioenfonds stemt niet zelf. Dat doet een extern gespecialiseerd bureau in opdracht van het pensioenfonds. We hebben in een document richtlijnen vastgelegd hoe namens het bestuur gestemd wordt.

In 2015 hebben we bij 1.526 aandeelhoudersvergaderingen gestemd. Dat is bijna 100% van het totaal aantal aandeelhoudersvergaderingen waarop het pensioenfonds kan stemmen.

Bij downloads onder het kopje 'Vermogensbeheer' vindt u de rapportages over ons stemgedrag per kwartaal.

 

Uitsluiten van beleggingen
Wij screenen op activiteiten die wij niet toelaatbaar vinden, zoals kinderarbeid, schending van mensenrechten en de productie van controversiële wapens (chemische en biologische wapens, clusterbommen en anti-persoonsmijnen). Ondernemingen die zich met deze activiteiten bezighouden sluiten wij uit.

Bij de downloads onder het kopje 'Vermogensbeheer' vindt u een lijst met uitsluitingen.

 

Integrale waardeanalyse
De externe vermogensbeheerders die voor het pensioenfonds werken, moeten de criteria voor verantwoord beleggen toepassen bij de selectie van de beleggingen. We passen integrale waardeanalyse toe voor onroerend goed beleggingen. 


Meer informatie over het beleid voor verantwoord beleggen kunt u lezen in het Beleidsplan verantwoord beleggen.

Beleggingsproces

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleggingsproces, de beleggingsportefeuille en de organisatie van de beleggingen. Het bestuur heeft een klein team van breed opgeleide beleggingsprofessionals die intensief samenwerken met strategisch gespecialiseerde partners.

De bestuurscommissie Vermogensbeheer en Balansmanagement adviseert het bestuur over alle aspecten van het beleggingsbeleid.

We laten verschillende externe vermogensbeheerders voor ons beleggen. Met elk van deze vermogensbeheerders hebben we een contract afgesloten voor het beheer van een deel van de beleggingsportefeuille. Vervolgens zien we erop toe dat alle vermogensbeheerders zich houden aan de gemaakte afspraken.

 

Beleggingsresultaten
De beleggingsresultaten zijn afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Over de afgelopen tien jaar behaalden we een gemiddeld rendement van ongeveer 9,2% op jaarbasis.

Het totaal belegd vermogen van ABN AMRO Pensioenfonds bedraagt € 26.2 miljard* (per 31 december 2016)

Rendement 2007 - 2016

Jaar Rendement
2007    2,0%
2008 -  1,6%
2009    5,8%
2010  11,5%
2011  16,1%
2012  14,3%
2013    1,4%
2014  29,5%
2015    0,7%
2016  12,3%

 

* Bij de Downloads onder het kopje 'Vermogensbeheer' vindt u de beleggingsrapportages per kwartaal.